Posts

Muôn vàn kiểu cấu hình Host trong Ansible inventory

Sử dụng biến với Jinja2 template trong Ansible

Sử dụng các module của Ansible

Các thuật ngữ trong Ansible [Part 1]

Kiểm tra nhanh toàn hệ thống với Ansible Ad-hoc

Bắt đầu với Ansible trong 5 phút

VietOpenInfra Meetup 21st